Válasszon a menüből

Egyesületi dokumentációk

TAGSÁG / TAGFELVÉTEL:
 
A tag felvételéről belépési nyilatkozat alapján a Közgyűlés dönt minősített szótöbbséggel az erre vonatkozó belépési nyilatkozat benyújtását követő első ülésen. A belépési nyilatkozatot mellékleteivel együtt az Egyesület Elnökéhez címezve kell benyújtani, eljuttatni, a Munkaszervezeten keresztül.

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy már meglévő tagság esetén, a tagsági igazolás kiállítása email-ben, postai úton vagy személyesen előre egyeztett időpontban (30/831-0186) igényelhető Mészáros Szilvia munkaszervezet vezetőtől! Tagsági igazolást abban az esetben tudunk kiadni, amennyiben tagdíjfizetési elmaradása nincs!

A belépési nyilatkozathoz csatolni kell:
 • az Egyesület legalább két tagjának előzetes írásos ajánlását
 • jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létezését, képviselőjének nevét igazoló okiratot, valamint 
 • gazdasági társaság, önkormányzat esetén a képviselő aláírási címpéldányát, valamint 
 • az üzleti szférába tartozók esetében egy nyilatkozatot, miszerint nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, nincs lejárt tartozása.
 
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
 • aki, amely a belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület alapszabályát, és a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését vállalja, és
 • természetes személy tagok esetében, aki cselekvőképes, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 • belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában, fizeti a tagdíjat, és
 • a felvételéhez az Egyesület legalább 2 tagjának előzetes írásos – felvételre vonatkozó - ajánlását megkapta, és
 • az üzleti szférába tartozó tagok esetében az, amely nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, nincs lejárt tartozása.
A tagsági jogviszony a Közgyűlés felvételről való döntésének napjával jön létre.
Az Egyesület tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60 %-a.

Az Egyesület tagjainak jogai:
 • részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,
 • ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
 • felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles választ adni,
 • választhat, és választható az Egyesület szerveibe, illetve tisztségeire, amennyiben ezt a vonatkozó jogszabály, Alapszabály nem korlátozza,
 • indítványt, javaslatot tehet a Közgyűlés és az Elnökség, a Felügyelő Bizottság részére,
 • igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket, 
 • a Munkaszervezet székhelyén betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, irataiba az Egyesület Elnökével történt előzetes egyeztetést követően az Elnök jelenlétében.
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok tagsági jogaikat képviselőjük útján gyakorolhatják.

Az Egyesület tagjának kötelezettségei:
 • a tag köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait, az Elnökség határozatait betartani, 
 • a tag köteles az Egyesület munkájában részt venni, 
 • a tag köteles az Egyesület céljainak megvalósításában részt venni,
 • a tag köteles betartani azt az alapszabályi rendelkezést, miszerint az Egyesület nevében a sajtó képviselői részére csak az Egyesület képviselője tehet nyilatkozatot, adhat felvilágosítást,
 • a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnökségnek, ha képviselőjének képviseleti joga megszűnt, és köteles az új képviselő személyét bejelenteni,
 • a tag köteles magatartásával, tevékenységével az Egyesület jó hírnevét öregbíteni,
 • a tag köteles a tagdíjat megfizetni.
A tagsági jogviszony megszűnik:
 • a természetes személy tag halálával, a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával,
 • az Egyesület megszűnésével.
 A tag kizárásáról az Elnökség jogosult dönteni, egyhangú döntéssel.

Letölthető dokumentumok:

Elnöki köszöntő

Örömmel köszöntöm a Mezőföldi Híd Akciócsoport virtuális kirakatában. Jó böngészést és kellemes találkozásokat kívánok!

Márok Csaba
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke ...tovább

Eseménynaptár

<   2024. július    >
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31